Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Vaccinatie of niet?

28-08-2018

Ouders/verzorgers hebben keuzevrijheid wat betreft het vaccineren van hun kinderen. Het blijkt in de huidige tijd steeds vaker voor te komen dat kinderen bewust niet gevaccineerd worden. Vlietkinderen voert al jarenlang het zelfde beleid ten aanzien van vaccinaties. Dit beleid kunt u lezen in de ouderinformatieflyer ‘Beleid zieke kind’.

Als wij ouders een plaats voor hun kind aanbieden bij een van onze locaties dan is er een  intakegesprek waar allerlei informatie wordt uitgewisseld met betrekking tot de opvang.  Onze medewerkers vragen dan ook naar de vaccinatiekaart en het consultatiebureauboekje van het te plaatsen kind.

In sommige gevallen komt het voor dat ouders ervoor hebben gekozen om hun kind niet te vaccineren, bijvoorbeeld op grond van levensbeschouwelijke argumenten of omdat zij bang zijn voor de gevolgen van de vaccinatie zelf.
Voor Vlietkinderen is dit geen reden om de plaatsing te annuleren. Wel wordt uiterst zorgvuldig gekeken in welke groep het niet ingeënte kind geplaatst wordt met het oog op het volgende;

Kudde immuniteit
Door de vaccinatie op grote schaal worden de enkele kinderen die niet gevaccineerd zijn, beschermd door de grote groep die dat wel is, de zogenaamde ‘kudde immuniteit’.
Om voldoende kudde immuniteit te behouden moet 80 a 90% van de groep waarin het niet gevaccineerde kind wordt geplaatst, zijn gevaccineerd. Om dit goed in kaart te brengen en te houden worden van alle kinderen de vaccinatie gegevens bijgehouden. De GGD, die ons regelmatig bezoekt voor een gedegen inspectie, kan om inzage van deze gegevens vragen.

Er wordt alleen gevaccineerd tegen ziekten die ernstige complicaties kunnen hebben. Als een kind tegen een zo’n ziekte is gevaccineerd, bouwt het daar kunstmatig een weerstand tegen op. Daardoor krijgt het kind die ziekte niet meer of alleen nog in een milde vorm (zoals bij kinkhoest).

De infectieziektewet
De Infectieziektewet voorziet in maatregelen om de gezondheid van de bevolking te beschermen tegen infectieziekten. Instellingen hebben de wettelijke plicht infectieziekten te melden bij de GGD (Artikel 7 van de infectieziektewet).

Er zijn in Nederland 44 infectieziekten waarvoor een meldingsplicht, ook binne de kinderopvang. Dit geldt bij ieder geval! Zie ook website RIVM http://www.rivm.nl/
De melding moet worden gedaan bij: infectieziekten@ggdhaaglanden.nl of via telefoonnummer: 070-353 72 40

Deze gegevens worden geregistreerd. De GGD neemt contact op met de leidinggevende van de betreffende locatie voor advies en begeleiding. Doet zich een geval voor op het kindercentrum uit de meldingslijst van het RIVM of een infectieziekte die gevolgen kan hebben voor andere kinderen en/of volwassenen, dan worden ouders onmiddellijk geïnformeerd.